Kamu Spotlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma

A Study On Effectiveness of Public Service Announcements

Yayın Bilgileri

Yazarlar: Mehmet Bütün – Murat Selçuk – Emre Akadal – Sevinç Gülseçen
Yayın Türü: Makale
Dergi: Selçuk İletişim  
Yıl: 2018

Sayı – Cilt: 11 (2)
Sayfa: 273-291
Anahtar Kelimeler: kamu spotu, etkililik (public service announcement, effectiveness)

Abstract

Public service announcements (PSAs), which are prepared in the fields of education,
health, community development and protection of cultural heritage, is composed of
educative and informative multimedia contents. PSAs aim a direct change at audience’s
thoughts or behaviours in the fields that social benefit is targeted. This alteration can be
occur via expanding awareness, changing the wrong perception, encouraging a
behaviour aimed to be achieved or developing an idea which can strengthen the social
coherence. In Turkey, PSAs, which are prepared by public enterprises, various
foundations and private institutions to mention about different themes, are broadcasted
via radios and televisions. A great extent of budget is reserved for PSAs and it is an
important topic of research how far PSAs have reached their goals. Within the scope of this study, we made a choice between the PSAs which are recommended to be broadcast
by Turkish Radio and Television Supreme Council (RTÜK) in 2018 and we aimed to
detect to what extent behavioral change and change in thought is achieved by chosen
PSAs in target audience. In this study, although PSAs succeeded in changing some
perceptions and thoughts, it is insufficient in some other areas. Furthermore, the results
of the study point out that it is a need to work meticulously on some fields such as fiction,
visual effects, voiceover, music, simplicity and comprehensibility, striking messages in the
process of preparing PSAs.

Özet

Eğitim, sağlık, toplumsal kalkınma ve kültürel mirasın korunması gibi alanlarda hazırlanan
kamu spotları, eğitici ve bilgilendirici niteliklere sahip multimedya içeriklerden
oluşmaktadır. Kamu spotları toplumsal bir faydanın amaçlandığı alanlarda izleyicide ya
da dinleyicide doğrudan bir düşünce veya davranış ile ilgili değişimin gerçekleşmesini
hedeflemektedir. Bu değişim; bir konu hakkında farkındalığın arttırılması, yanlış bir algının
değiştirilmesi, kazandırılmak istenilen bir davranışın teşvik edilmesi, toplumsal birlikteliği
güçlendirecek bir düşüncenin geliştirilmesi şeklinde gerçekleşebilmektedir. Ülkemizde
kamu kurumları, çeşitli vakıflar ve bazı özel kuruluşlar tarafından farklı temaları
konu edecek şekilde hazırlanan kamu spotları, radyo ve televizyonlar aracılığıyla yayınlanmaktadır.
Planlanma, hazırlanma ve yayınlanma aşamalarında önemli bütçelerin ayrıldığı
kamu spotlarının hedeflerine ne ölçüde ulaştıkları önemli bir araştırma konusudur.
Bu çalışma kapsamında Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından 2018 yılı
içerisinde yayınlanması tavsiye edilen kamu spotları arasından seçim yapılarak, seçilen
kamu spotlarının hedeflenen kitlede istenilen düşünce ya da davranış değişikliğini ne
ölçüde gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında ele alınan
kamu spotlarının bazı algı ve düşünceleri değiştirmede etkili olduğu görülürken, bazı
konularda yetersiz kaldığı görülmüştür. Ayrıca çalışmanın bulguları kamu spotlarının
hazırlanması sürecinde kurgu, görsel efektler, seslendirme, müzik, sadelik ve anlaşılırlık,
çarpıcı mesajlar gibi konuların üzerinde titizlikle çalışılması gerektiğine işaret etmektedir.

İlgili dökümanı Dergipark üzerinden veya aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.