E-belediye faaliyetlerinde sosyal medya kullanımının etkilerinin e-yönetişim bağlamında incelenmesi

Analysing effects of the usage of social media in emunicipality activities in the context of e-governance

Tez Bilgileri

Yazar: Mehmet BÜTÜN
Danışman: Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT SATI
Yayın Türü: Yüksek Lisans Tez Çalışması (Master of Science Thesis)
Yer: İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Enformatik Anabilim Dalı
Yıl: 2016
Konu: Bilim ve Teknoloji (Science and Technology), Kamu Yönetimi (Public Administration), Siyasal Bilimler (Political Science)
Anahtar Kelimeler: e-belediye, e-yönetişim, e-devlet, sosyal medya, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılım (e-municipality, e-governance, e-government, social media, transparency, accountability, participation)

Özet

Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle, sanal platformlar iletişim ve etkileşim konularında eşsiz fırsatlar sunmaya başlamıştır. Web 2.0 teknolojilerinin gelişmesiyle şekillenmeye başlayan sosyal medya araçları, bilgi iletişiminin ve karşılıklı etkileşimin yoğun olarak gerçekleştirildiği platformlara dönüşmüştür. Sosyal medya araçları; yerel, ulusal hatta küresel ölçekte gündemin oluşturulduğu ve takip edildiği, farklı görüşlerin yansıtıldığı platformlar haline gelmiştir. Kamusal alan için etkin fırsatlar sunan sosyal medya araçları, kamu yönetimi alanına, vatandaş katılımının sağlandığı ve geliştirilen kamu hizmetlerinin hayata geçirildiği platformlar olarak giriş yapmaya başlamıştır. Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımlarının artması ile birlikte bu platformlar üzerinden yönetişim ilkelerini hayata geçirme fırsatı doğmuş ve sosyal medya devlet – vatandaş etkileşimine yeni bir boyut kazandırmıştır. Yerel yönetimler sosyal medya üzerinden vatandaşlara kamu hizmetlerini ulaştırma ve vatandaşlar ile etkin iletişim kurma gayreti içerisindedir. Bu gelişmeler belediyelerin sosyal medya kullanımlarında; karar süreçlerine vatandaş katılımını sağlama, şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttırma gibi konularda gerçekleştirdiği faaliyetlerin incelenme gereksinimini artırmıştır. Bu bağlamda yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından belediyelerin sosyal medya kullanımlarının sunduğu fırsatların ele alınarak irdelenmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu doğrultuda İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde, vatandaşların büyükşehir belediyesini şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılım ilkeleri açısından değerlendirebileceği bir ölçek geliştirilerek belirlenen örnekleme uygulanmış ve elde edilen betimsel istatistikler yorumlanarak istatistiksel analizlerle tespit edilen bulgular değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda e-belediye faaliyetlerinde sosyal medya kullanımlarının e-yönetişim üzerinde olumlu etkileri tespit edilmiştir. Sosyal medya üzerinden belediyeye erişim sağlayan vatandaşların şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılım ilkeleri açısından belediyesini daha yeterli bulduğu sonucuna varılmıştır. Katılımcıların önemli bir çoğunluğu sosyal medya kullanıcısı olmasına rağmen, belediyeye erişimde sosyal medya yoluyla erişimi tercih etme oranının düşük olduğu görülmüş ve belediyelerin sosyal medya kullanımlarının mobil uygulamalar ile desteklenmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Summary

With the development of information technologies, virtual platforms has started to offer golden opportunities in communication and interaction. Social media platforms, which are shaped with the development of Web 2.0 technologies, are turned into platforms where there is a lot of communication of information and interaction. Social media tools, have been transformed into platforms where agenda is formed and followed on local, national and even global scales, and where different opinions are reflected. Social media platforms which provide active opportunities for public space, have started to enter into public administration domain as platforms to accomplish improved public service and engagement. With the increase of public enterprises’ social social media utilization, via these platforms governance principles have been actualized and social media citizen government interaction has had a new dimension. Local governments are trying to convey public services to citizens and trying to communicate with the citizens via social media. These improvements have increased the need to investigate the utilization of social media in e-municipality activities in such areas as the citizen participation in decision-making process, the increase of transparency and accountability. The opportunities provided by the municipalities’ utilization of social media should be scrutinized in terms of the accomplishment of governance principles. Accordingly, in this study, a scale in which citizens can evaluate the metropolitan municipalities in terms of transparency, accountability and participation principles has been developed. Thus, the sampling has been implemented in İstanbul, Ankara and İzmir. The obtained descriptive statistics have been interpreted and the identified findings have been evaluated by statistical analysis. In the accordance with the acquired findings, the positive effects of social media utilization on e-governance in terms of e-municipality have been identified. It has been concluded that citizens having access to the municipalities via social media find their municipalities more efficient in terms of transparency, accountability and participation principles. Although the vast majority of the participants use social media, it has been observed that in municipality access the ratio of access preference via social media is low. In addition, it has been determined that the social media utilization of municipalities should be supported by mobile applications.

Not: Tezin tam metni tez.yok.gov.tr üzerinde 431988 tez numarasıyla yayınlanmaktadır. Ayrıca aşağıdaki bağlantıyı kullanarak da tez çalışmasına ulaşabilirsiniz.