Üniversite Öğrencilerinin E-Yönetişim Bağlamında Belediyelerin Sosyal Medya Kullanımını Değerlendirmesi

Evaluating the usage of social media of municipalities within the context of e-governance by university students

Yayın Bilgileri

Yazarlar: Mehmet BÜTÜN, Zümrüt ECEVİT SATI
Yayın Türü: Kitap Bölümü (Chapter)
Kitap: Smart Technology & Smart Government (Akıllı Teknoloji & Akıllı Yönetim)
Yıl: 2016
Sayfa: 30-41
Anahtar Kelimeler: e-belediye, e-yönetişim, sosyal medya, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılım (e-municipality, e-governance, social media, transparency, accountability, participation)

Özet

Web 2.0 teknolojilerinin gelişmesiyle şekillenmeye başlayan sosyal medya araçları, bilgi iletişiminin ve karşılıklı etkileşimin yoğun olarak gerçekleştirildiği platformlara dönüşmüştür. Sosyal medya araçları; yerel, ulusal hatta küresel ölçekte gündemin oluşturulduğu ve takip edildiği, farklı görüşlerin yansıtıldığı platformlar haline gelmiştir. Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımlarının artması ile birlikte bu platformlar üzerinden yönetişim ilkelerini hayata geçirme fırsatı doğmuş ve sosyal medya devlet –vatandaş etkileşimine yeni bir boyut kazandırmıştır. Yerel yönetimler sosyal medya üzerinden vatandaşlara kamu hizmetlerini ulaştırma ve vatandaşlar ile etkin iletişim kurma gayreti içerisindedir. Bu gelişmeler belediyelerin sosyal medya kullanımlarında; karar süreçlerine vatandaş katılımını sağlama, şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttırma gibi konularda gerçekleştirdiği faaliyetlerin incelenme gereksinimini artırmıştır. Bu bağlamda yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından belediyelerin sosyal medya kullanımlarının sunduğu fırsatların ele alınarak irdelenmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu doğrultuda İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde, üniversite öğrencilerinin büyükşehir belediyesini şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılım ilkeleri açısından değerlendirebileceği bir ölçek geliştirilerek belirlenen örnekleme uygulanmış ve elde edilen sonuçlar istatistiksel analizlerle değerlendirilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda e-belediye faaliyetlerinde sosyal medya kullanımlarının e-yönetişim üzerinde olumlu etkileri tespit edilmiştir. Sosyal medya üzerinden belediyeye erişim sağlayan üniversite öğrencilerinin şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılım ilkeleri açısından belediyesini daha yeterli bulduğu sonucuna varılmıştır.

Summary

Social media platforms, which are shaped with the development of Web 2.0 technologies, are turned into platforms where there is a lot of communication of information and interaction. Social media tools have been transformed into platforms where agenda is formed and followed on local, national and even global scales, and where different opinions are reflected. With the increase of public enterprises’ social media utilization, via these platforms governance principles have been actualized and social media citizen government interaction has had a new dimension. These improvements have increased the need to investigate the utilization of social media in e-municipality activities in such areas as the citizen participation in decision-making process, the increase of transparency and accountability. The opportunities provided by the municipalities’ utilization of social media should be scrutinized in terms of the accomplishment of governance principles. Accordingly, in this study, a scale in which students can evaluate the metropolitan municipalities in terms of transparency, accountability and participation principles has been developed. Thus, the sampling has been implemented in İstanbul, Ankara and İzmir. The obtained descriptive statistics have been interpreted and the identified findings have been evaluated by statistical analysis. In the accordance with the acquired findings, the positive effects of social media utilization on e-governance in terms of e-municipality have been identified. It has been concluded that university student having access to the municipalities via social media find their municipalities more efficient in terms of transparency, accountability and participation principles.


Not: Yayının tam metnine researchgate üzerinden veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.